Monitoring wizyjny w KFK

Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Forum Kultury z siedzibą w Krakowie ul. Mikołajska 2, reprezentowane przez  Dyrektora Instytucji,

2) powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917
tj. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora,

4) obszar monitorowany obejmuje budynek KFK,

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań,

8) posiada Pani/Pan prawo do informacji oraz prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

10) Pani/Pana dane będą  przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.

 

Ponadto, informujemy również, że:
administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Szukaj...
Skip to content